İkizler ve Terazi burcu gibi hava elementinden olan Kova burcu; bilgi odaklı, rasyonel ve toplumsal sorunlara önem veren bir yapıyı sembolize eder. Akılcı, objektif, reformist, hümanist ve değişim odaklı olmak, Kova burcu enerjisi ile ilişkilidir. Dogmalara karşı bilginin üstünlüğünü savunan, muhafazakârlığa savaş açan, toplumsal aydınlanma için mücadele eden kişiler, doğum haritalarında Kova burcu vurgusu veya bu burcun yönetici gezegeni olan Uranüs vurgusu olanların arasından çıkar. Ayrıca; bilimsel icatlar, iletişim, teknoloji, astronomi, uzay, astroloji vb. konular da Kova burcuyla bağlantılıdır. İşte tüm bunlarla ilgili kritik gelişmelerin olacağı “Kova Çağı” astrologlar vd. tarafından neredeyse yüz yıldan beri tartışılmaktadır. Teorisyenler ve yorumcular Kova Çağı’nın başlangıcı ile ilgili farklı tahminler yürütmektedir. İkizler ve Terazi burcu gibi hava elementinden olan Kova burcu; bilgi odaklı, rasyonel ve toplumsal sorunlara önem veren bir yapıyı sembolize eder. Akılcı, objektif, reformist, hümanist ve değişim odaklı olmak, Kova burcu enerjisi ile ilişkilidir. Dogmalara karşı bilginin üstünlüğünü savunan, muhafazakârlığa savaş açan, toplumsal aydınlanma için mücadele eden kişiler, doğum haritalarında Kova burcu vurgusu veya bu burcun yönetici gezegeni olan Uranüs vurgusu olanların arasından çıkar. Ayrıca; bilimsel icatlar, iletişim, teknoloji, astronomi, uzay, astroloji vb. konular da Kova burcuyla bağlantılıdır. İşte tüm bunlarla ilgili kritik gelişmelerin olacağı “Kova Çağı” astrologlar vd. tarafından neredeyse yüz yıldan beri tartışılmaktadır. Teorisyenler ve yorumcular Kova Çağı’nın başlangıcı ile ilgili farklı tahminler yürütmektedir. İkizler ve Terazi burcu gibi hava elementinden olan Kova burcu; bilgi odaklı, rasyonel ve toplumsal sorunlara önem veren bir yapıyı sembolize eder. Akılcı, objektif, reformist, hümanist ve değişim odaklı olmak, Kova burcu enerjisi ile ilişkilidir. Dogmalara karşı bilginin üstünlüğünü savunan, muhafazakârlığa savaş açan, toplumsal aydınlanma için mücadele eden kişiler, doğum haritalarında Kova burcu vurgusu veya bu burcun yönetici gezegeni olan Uranüs vurgusu olanların arasından çıkar. Ayrıca; bilimsel icatlar, iletişim, teknoloji, astronomi, uzay, astroloji vb. konular da Kova burcuyla bağlantılıdır. İşte tüm bunlarla ilgili kritik gelişmelerin olacağı “Kova Çağı” astrologlar vd. tarafından neredeyse yüz yıldan beri tartışılmaktadır. Teorisyenler ve yorumcular Kova Çağı’nın başlangıcı ile ilgili farklı tahminler yürütmektedir. İkizler ve Terazi burcu gibi hava elementinden olan Kova burcu; bilgi odaklı, rasyonel ve toplumsal sorunlara önem veren bir yapıyı sembolize eder. Akılcı, objektif, reformist, hümanist ve değişim odaklı olmak, Kova burcu enerjisi ile ilişkilidir. Dogmalara karşı bilginin üstünlüğünü savunan, muhafazakârlığa savaş açan, toplumsal aydınlanma için mücadele eden kişiler, doğum haritalarında Kova burcu vurgusu veya bu burcun yönetici gezegeni olan Uranüs vurgusu olanların arasından çıkar. Ayrıca; bilimsel icatlar, iletişim, teknoloji, astronomi, uzay, astroloji vb. konular da Kova burcuyla bağlantılıdır. İşte tüm bunlarla ilgili kritik gelişmelerin olacağı “Kova Çağı” astrologlar vd. tarafından neredeyse yüz yıldan beri tartışılmaktadır. Teorisyenler ve yorumcular Kova Çağı’nın başlangıcı ile ilgili farklı tahminler yürütmektedir.

“Çağ” kavramının neye dayandığını anlamak için eksen sapması döngüsünün irdelenmesi gerekmektedir. Dünya tam bir küre olmadığı için, kendi etrafında dönen bir topaç gibi yalpalamaktadır. Bu yalpalama hareketi (presesyon), dönüş ekseninden geçen doğrunun yaklaşık 25800 yılda bir tam bir tur atarak daire çizmesine sebep olmaktadır. Bu döngü sonucu; dünyadan bakıldığında tüm takımyıldızlar (burçlar), yıldızlar ve ilkbahar gündönümü (ekinoks) noktası batıya doğru yer değiştirmektedir (yaklaşık olarak 72 yılda 1 derece). Zodyak 12 takımyıldızdan (burçtan) oluştuğu için, yaklaşık her 2.150 (25800/12) yılda bir, ekinoks noktası bir takımyıldızdan çıkarak başka bir Zodyak takımyıldızının önüne taşınmaktadır. Buradan yola çıkarak, astroloji literatüründe, dünyanın yaklaşık olarak her 2150 yılda bir yeni burcun çağına girdiği öne sürülmüştür. Böylece dünyada söz konusu burcun sembolize ettikleri ile ilgili güçlü bir vurgu oluşmaktadır.

 

2020 yılında ekinoks noktası hâlen Balık takımyıldızının önünde (yaklaşık 6 derece Balık) konumlanmaktadır. Ekinoks noktasının Balık takımyıldızından çıkarak, Kova takımyıldızına geçiş yaptığında “Kova Çağı”’nın resmi olarak başlayacağını varsaymak mümkündür. Ekinoks noktası 2440 civarında Balık takımyıldızından çıkarak Kova takımyıldızına geçiş yapacaktır. Ancak bu bulguya karşı çıkan teorisyenler, bir çağa geçişin bir yılda değil yüzyıllara yayılarak vuku bulacağını ve “çağ” sorunsalının kolektif bilinç ve dünyevi olaylardan yola çıkarak çözülmesinin gerektiğini savunmaktadırlar. Onlara göre, dünyada yüzyıllar içerisinde “balık burcu” temasının hâkimiyetinin azalması ve “kova burcu” temasının ön plana çıkmasıyla birlikte “kova çağı” başlayacaktır. Kova çağına geçişi doğru tespit etmek için; balık ve kova burçlarını birbirinden ayırt eden özelliklerin irdelenmesi gerekmektedir.

 

Hava elementinden olan Kova burcu; bilgi, teknoloji, bilim, gerçeğin açığa çıkışı, aydınlanma vb. temalarla ilgiliyken; su elementinden olan Balık burcu; mistisizm, maneviyat, romantizm, idealizm, hayaller, yanılsamalar vb. temalarla ilgilidir. Bruno Wurtz; Hinduizm’e göre 2000’li yıllarda Satya Yuga’nın (altın çağın)  ortaya çıkacağını, böylece insanoğlunun hurafelerden ve dogmalardan arınacağını ve gerçek bilginin açığa çıkışıyla birlikte aydınlanma çağının başlayacağını belirtmiştir. Benzer şekilde, astrologlar da bu uyanış ve aydınlanma ile birlikte Kova Çağının başlayacağını savunmuşlardır. Nicholas Campion “Book of World Horoscopes” isimli kitabında Kova Çağının başlangıcı sayılabilecek en az yetmiş adet tarih olduğunu belirtmiştir. Bu tarihlerin bir kısmı şu şekildedir:

1975: psikolojik astrolojinin babası olarak görülen Dane Rudhyar bu tarihte Yeni Çağın başlayacağını savunmuştur.

1997: psikoloji literatürünün önde gelen isimlerinden olan C. G. Jung Yeni Çağın 1997- 2000 yılları arasında başlayacağını belirtmiştir. Bu tespitinde Nostradamus’un kehanetlerinin etkisi altında kaldığı tahmin edilmektedir.

2012: Jose Arguelles; Maya Takvimine dayalı döngüler sistemini keşfetmiş ve 2012 yılında 396. Baktun’un sona ereceğini tespit etmiştir. Böylece bilgi çağının ortaya çıkacağını belirtmiştir.

2020: Adrian Duncan; 21 Aralık 2020 tarihinde Jüpiter ile Satürn’ün Kova burcunun   0 derecesinde kavuşmasını, Kova Çağının başlangıcı olarak ele almıştır.

 

Jenerasyon gezegenlerinin keşfedilmemiş olduğu dönemlere ait klasik astrolojiye göre en mühim döngü Jüpiter- Satürn döngüsüdür. Geleneksel astrolojinin en büyük iyicili olan Jüpiter ile en büyük kötücülü olan Satürn arasındaki yaklaşık yirmi yıl süren döngüyü başlatan Jüpiter- Satürn kavuşumları dünya astrolojisinde eski zamanlardan bu yana oldukça önemsenmiştir. Bu iki gezegenin kavuşumunun; dünyada yirmi yıllık sosyolojik, dini ve felsefi eğilimleri belirlediğine inanılmıştır. Nitekim, araştırmacı astrologlar; dünya tarihinde dönüm noktası sayılabilecek önemli olayların vuku bulmasıyla Jüpiter- Satürn döngüleri arasında korelasyon olduğu tespit etmişlerdir. Charles Harvey “Dünya Astrolojisi” kitabında şöyle demiştir:

“Bu iki gezegen; zamanın belirleyicileri veya yöneticileridir. Onların döngüleri insanlığın gelişimindeki temel zemin olarak düşünülebilir. İnsanlığın gelişim düzeyi; fikirlerin algılanışı, potansiyeller ve ihtimaller (Jüpiter) ile bunların somut düzeydeki yansımaları (Satürn) arasındaki etkileşim sayesinde belirlenir.”

1842 yılından başlayarak 1981 yılına kadar Jüpiter- Satürn kavuşumları toprak elementinde gerçekleşmiştir. Toprak elementi; maddiyat, para, kapitalizm, tarım, ekonomi, ülkelerin toprakları vb. ile yakından ilişkilidir. Bundan dolayı yaklaşık 150 yıl boyunca dünyada sanayi devrimi, tarım teknolojisinin gelişimi, kapitalizmin güç kazanması, ekonomisi güçlü olan ülkelerin diğerlerine hükmetmesi ve topraklarını genişletmek isteyen ülkelerin tetiklediği dünya savaşları gibi bu elementin doğasına uygun gelişmeler yaşanmıştır. 1981 yılında Jüpiter- Satürn kavuşumu hava elementinden olan Terazi burcunda gerçekleşince; hava elementi ve Terazi burcunun sembolize ettikleri 2000 yılına kadar dünyada ön plana çıkmaya başlamıştır. Evlilik kurumunun değişimi, kadın- erkek eşitliği, hak-adalet konularının daha fazla gündeme gelmesi, teknolojinin büyük bir hızla gelişmeye başlaması, özellikle bilgi teknolojilerinin olağanüstü bir güç kazanması vb. bu duruma örnek gösterilebilir. Ama pek tabi ki 150 yıllık bir dönemin yaratmış olduğu yatkınlıklardan dünyanın bir anda arınması söz konusu olmamıştır. 2000 yılında Jüpiter- Satürn kavuşumu son kez toprak elementinden olan Boğa burcunda gerçekleşmiştir. Böylece toprak elementinin gölgesinin ve son yüzyılların tortusunun, 2000- 2020 yılları arasında oldukça belirgin olarak karşımıza çıkmasına vesile olmuştur. Aşırı materyalizm gibi kapitalizmin olumsuz yönlerinin belirginleşmesi, paraya ve güce tapanların artışı, sınırlarını genişletmek veya kaynak elde etmek isteyen ülkelerin manipülasyonlarının ve tetikledikleri savaşların ayyuka çıkması, ekonomik krizlerin ve risklerin artışı vb. gelişmeler 2000- 2020 sürecine damga vurmuş durumdadır.

21 Aralık 2020’de Jüpiter- Satürn kavuşumunun kova burcunda gerçekleşmesi ile birlikte, kova burcu enerjisinin hüküm süreceği 20 yıllık bir dönem başlayacaktır. 2020- 2040 sürecinde bilim, teknoloji, uzay, hümanizm, özgürlük, eşitlik vb. ile ilgili önemli gelişmeler olacaktır. Dünyada güç dengelerinin ve mevcut yapının farklılaşması söz konusu olacaktır. Kapitalizm, dogmatizm, emperyalizm ve materyalizm bağlamında köklü bir değişim ortaya çıkacaktır. Meşhur ekonomist N. Roubini’nin de belirtmiş olduğu gibi; “kapitalizm ölecek ya da dönüşecektir”.

Din literatüründe de Kova Çağının başlangıcına ilişkin atıflar vardır. İncil’de; “ve sonra kovayı taşıyan adam bir cennet arkının altından geçecek. İnsanoğlunun sembolü ve mührü doğu göğünde yükselecek. O zaman bilge olanlar başlarını kaldıracak ve dünyanın kurtarılışının yaklaştığını bilecek.” ( 157.29,30.) söylemi yer almaktadır. Burada “kovayı taşıyan adam” ifadesi, Kova burcunun sembolizmi ile bağlantılıdır. Kovanın içindeki “su” ise; bilgiyi sembolize etmektedir. İncil’deki bu söylemde; gerçek bilginin ortaya çıkışıyla birlikte, Kova Çağının başlayacağına ve insanlığın kurtuluşunun vuku bulacağına atıfta bulunulmuştur.

Özetleyecek olursak; Kova Çağının tam olarak ne zaman başlayacağı tam olarak bilinmese de; artık bu çağa çok yakın olduğumuzu hatta bu çağın çoktan başlamış olduğunu söylemek mümkündür. Son yüzyıl içerisinde bilginin açığa çıkışının, bilimin, teknolojinin gittikçe artan bir ivme kazanmış olması ve uzay ile ilgili keşiflerin artması, insanların hurafelerden ve dogmalardan arınmaya başlaması gibi pek çok gösterge, Balık Çağının bitmeye ve Kova Çağının gelmeye başladığına işaret etmektedir.

Belki de bugüne kadar bulunamamış veya saklanmış olan ezoterik bilgiler ve belgeler açığa çıkacaktır. Bunların açığa çıkışı, insanoğlunun uyanmasında ve Kova burcunun sembolize ettiği hümanizmin ve kardeşliğin yayılmasında büyük bir etki yaratacaktır. Uzayın derinliklerinin keşfedilmesi ile birlikte; insan ile evren arasındaki bağ güçlenerek,  “kozmik insan” modeli ortaya çıkacaktır. Şu anda aklımıza bile gelmeyen teknolojik gelişmeler ve bilimin ilerlemesi sayesinde, insan belki de zaman ve mekânın sınırlarını aşmayı başaracaktır.

YAZAN: BARIŞ ÖZKIRIŞ

YAZININ TELİF HAKLARI SAKLIDIR. 

 

"THE AGE OF AQUARIUS"

Aquarius, an air sign like Gemini and Libra, symbolizes a structure which focuses on knowledge, rationality and social problems. Being rational, objective, reformist, humanist and open to change is associated with Aquarian energy. People who defend the superiority of knowledge, who fight against conservatism and fight for collective enlightenment are the ones who have an Aquarius or Uranus, the ruler of that sign, emphasis in their natal charts.  Additionally, topics like scientific inventions, communication, technology, astronomy, space and astrology are also related to Aquarius. `The Age of Aquarius”, the period when critical developments on these issues will be experienced, has been under discussion among the astrologers et al. for the last century.  Theoreticians and commentators make different estimations about the beginning of the Age of Aquarius.

To understand what an “astrological age” is based on, we need to examine the precession of axis. Since the Earth is not a complete sphere, it wobbles like a gyroscope spinning around it. Due to precession, the straight line that passes through the rotational axis of the Earth draws a complete circle approximately in 25,800 years. Consequently, the constellations (signs), stars and vernal equinox moves (approximately 1° every 72 years) towards the West.  As there are 12 signs on Zodiac, the average time for the vernal equinox to move from one sign of the Zodiac into the next takes approximately 2,150 years (25,800/12).  Therefore, it has been asserted that the world enters the age of a new sign approximately every 2,150 years when the themes of that sign are strongly emphasized all over the world.

In 2020, vernal equinox will be still positioned in front of Pisces (app. Pisces 6°). It is possible to assume that the Age of Aquarius will start officially when the vernal equinox leaves Pisces and starts taking place in Aquarius.  Vernal equinox will leave Pisces and enter Aquarius around 2440. However, theoreticians who oppose this finding claim that transition to a new age will take centuries rather than a year and they state that astrological ages should be analyzed in terms of collective consciousness and mundane events. They claim that the Age of Aquarius will begin when the Pisces themes weaken and the Aquarian themes get stronger. So, in order to determine if we are in the Age of Aquarius or not, we need to examine the distinguishing characteristics of Pisces and Aquarius

While Aquarius, which is an air sign, is related to knowledge, technology, science, revelation of the truth and enlightenment, Pisces, as a water sign, is related to mysticism, spirituality, romanticism, idealism, dreams and illusions. Bruno Wurtz, stated that Satya Yuga (Golden Age) would start in 2000s and it would bring the end of superstitions and dogmatic religions, and the age of enlightenment would begin through the revelation of the true knowledge.  Similarly, astrologers also argued that the Age of Aquarius would begin through this awakening and enlightenment. In his Book of World Horoscopes, Nicholas Campion pointed out that there were at least seventy different dates which could be considered as the beginning of the Age of Aquarius.  Some of these dates are listed below:

1975: Dane Rudhyar, the father of psychological astrology, argued that the New Age would begin in this year.

1997: C.G.Jung, one of the leading names in psychology literature, stated that the New Age would start between the years 1997 and 2000. It is assumed that he was influenced by the prophecies of Nostradamus.

1997: Jose Arguelles discovered Mayan Calendar cycles and determined that the 396th baktun would end in 2012 and the age of knowledge would begin.

2020: Adrian Duncan considered that the Age of Aquarius would begin with the Jupiter-Saturn conjunction on Aquarius 0° on December 21st, 2020.

 

Jupiter-Saturn cycle was the most important astrological cycle in traditional astrology before the discovery of the generational planets. The conjunction of Jupiter and Saturn, namely the Great Benefic and the Great Malefic of the traditional astrology respectively, which starts a cycle of twenty years, has always been important in terms of mundane astrology. It has been believed that the conjunction of these two planets determined sociological, religious and philosophical trends of two decade.  As a matter of fact, astrologers who made researchers on the topic determined a correlation between Jupiter-Saturn cycles and the events which could be considered as the milestones of world history.  In his book Anima Mundi, Charles Harvey states that these two planets were the determinants of the rulers of time. Their cycles can be considered as the basic ground for the development of humanity. The development level of humanity is determined with the interaction between the conception of ideas, potentials and possibilities (Jupiter) and their concrete reflections (Saturn).

Jupiter-Saturn conjunctions took place in earth signs between 1842 and 1981. Earth element is closely related to materiality, money, capitalism, agriculture, economy, the lands of the countries and etc. In addition to industrial revolution and developments in agriculture technology, capitalism got stronger and the countries with strong economies dominated the others while the countries which wanted to expand its lands triggered world wars during these 150 years. These were the developments in line with the nature of earth element. When Jupiter-Saturn conjunction took place in Libra, an air sign, themes symbolized with air element and Libra took the center stage until 2000.  For example, the institution of marriage changed, themes including sexual equality and justice and rights became prominent, technology developed rapidly and information technology gained an enormous strength. Of course, we cannot claim that the trends set in 150 years changed all of a sudden. In 2000, Jupiter and Saturn met in an earth sign for the last time; they conjoined in Taurus. As a result, the shadow of the earth element and the residues of the last centuries became more prominent between 2000 and 2020.  Consequently, in these last 20 years, the negative aspects of capitalism became more prominent, the number of people who are power hungry and who attaches extra importance to money increased, manipulations and wars triggered by the countries which wanted to expand their borders or to obtain new resources came out, economic crisis broke out and risks increased.

With the Jupiter-Saturn conjunction in Aquarius on December 21 2020, Aquarian energy will be prevalent during 20 years. There will be some important developments in science, technology, space discoveries, and humanism and in terms of freedom and equality. Balance of power and existing structures of the world will also change.  There will also be some radical changes in terms of capitalism, dogmatism, imperialism and materialism. As stated by the famous economist, N.Roubini, “capitalism will end or transform”.

There are also some references about the beginning of the Age of Aquarius in the religious literature. The gospel described the beginning of the Aquarian Age as follows: "And then the man who bears the pitcher will walk across an arc of heaven. The sign and signet of the Son of man stands forth in the eastern sky. The wise will then lift up their heads and know that the redemption of the earth is near" (157.29-30).  The one that bears the pitcher of water is associated with Aquarian symbolism. The “water” in the pitcher indicates the knowledge. Through this verse, it is stated that the Age of Aquarius would start with the revelation of the true knowledge and the salvation of humanity will occur.

To summarize, although we do not know exactly when the Age of Aquarius will begin, now it is possible to conclude that we are very close to it or even in it.  Several indicators including the revelation of knowledge, the acceleration in science and technology, increasing number of discoveries about the space and the first steps of purification from superstitions and dogmatic religions tell us that the Age of Pisces will end and the Age of Aquarius will begin.

Perhaps, some lost or hidden esoteric knowledge and documents will be revealed. Such a revelation will have a major impact on the awakening of human beings and the spread of humanism and brotherhood symbolized by Aquarius.  With the discovery of the depths of space; the connection between the human and the universe will get stronger while “Cosmic Man” archetypal figure will emerge. Thanks to technological developments and improvements in science that we cannot even imagine today, perhaps the human kind will be able to go beyond the limitations of the time and space.

THE AGE OF AQUARIUS

Aquarius, an air sign like Gemini and Libra, symbolizes a structure which focuses on knowledge, rationality and social problems. Being rational, objective, reformist, humanist and open to change is associated with Aquarian energy. People who defend the superiority of knowledge, who fight against conservatism and fight for collective enlightenment are the ones who have an Aquarius or Uranus, the ruler of that sign, emphasis in their natal charts.  Additionally, topics like scientific inventions, communication, technology, astronomy, space and astrology are also related to Aquarius. `The Age of Aquarius”, the period when critical developments on these issues will be experienced, has been under discussion among the astrologers et al. for the last century.  Theoreticians and commentators make different estimations about the beginning of the Age of Aquarius.

To understand what an “astrological age” is based on, we need to examine the precession of axis. Since the Earth is not a complete sphere, it wobbles like a gyroscope spinning around it. Due to precession, the straight line that passes through the rotational axis of the Earth draws a complete circle approximately in 25,800 years. Consequently, the constellations (signs), stars and vernal equinox moves (approximately 1° every 72 years) towards the West.  As there are 12 signs on Zodiac, the average time for the vernal equinox to move from one sign of the Zodiac into the next takes approximately 2,150 years (25,800/12).  Therefore, it has been asserted that the world enters the age of a new sign approximately every 2,150 years when the themes of that sign are strongly emphasized all over the world.

In 2020, vernal equinox will be still positioned in front of Pisces (app. Pisces 6°). It is possible to assume that the Age of Aquarius will start officially when the vernal equinox leaves Pisces and starts taking place in Aquarius.  Vernal equinox will leave Pisces and enter Aquarius around 2440. However, theoreticians who oppose this finding claim that transition to a new age will take centuries rather than a year and they state that astrological ages should be analyzed in terms of collective consciousness and mundane events. They claim that the Age of Aquarius will begin when the Pisces themes weaken and the Aquarian themes get stronger. So, in order to determine if we are in the Age of Aquarius or not, we need to examine the distinguishing characteristics of Pisces and Aquarius

While Aquarius, which is an air sign, is related to knowledge, technology, science, revelation of the truth and enlightenment, Pisces, as a water sign, is related to mysticism, spirituality, romanticism, idealism, dreams and illusions. Bruno Wurtz, stated that Satya Yuga (Golden Age) would start in 2000s and it would bring the end of superstitions and dogmatic religions, and the age of enlightenment would begin through the revelation of the true knowledge.  Similarly, astrologers also argued that the Age of Aquarius would begin through this awakening and enlightenment. In his Book of World Horoscopes, Nicholas Campion pointed out that there were at least seventy different dates which could be considered as the beginning of the Age of Aquarius.  Some of these dates are listed below:

1975: Dane Rudhyar, the father of psychological astrology, argued that the New Age would begin in this year.

1997: C.G.Jung, one of the leading names in psychology literature, stated that the New Age would start between the years 1997 and 2000. It is assumed that he was influenced by the prophecies of Nostradamus.

1997: Jose Arguelles discovered Mayan Calendar cycles and determined that the 396th baktun would end in 2012 and the age of knowledge would begin.

2020: Adrian Duncan considered that the Age of Aquarius would begin with the Jupiter-Saturn conjunction on Aquarius 0° on December 21st, 2020.

 

Jupiter-Saturn cycle was the most important astrological cycle in traditional astrology before the discovery of the generational planets. The conjunction of Jupiter and Saturn, namely the Great Benefic and the Great Malefic of the traditional astrology respectively, which starts a cycle of twenty years, has always been important in terms of mundane astrology. It has been believed that the conjunction of these two planets determined sociological, religious and philosophical trends of two decade.  As a matter of fact, astrologers who made researchers on the topic determined a correlation between Jupiter-Saturn cycles and the events which could be considered as the milestones of world history.  In his book Anima Mundi, Charles Harvey states that these two planets were the determinants of the rulers of time. Their cycles can be considered as the basic ground for the development of humanity. The development level of humanity is determined with the interaction between the conception of ideas, potentials and possibilities (Jupiter) and their concrete reflections (Saturn).

Jupiter-Saturn conjunctions took place in earth signs between 1842 and 1981. Earth element is closely related to materiality, money, capitalism, agriculture, economy, the lands of the countries and etc. In addition to industrial revolution and developments in agriculture technology, capitalism got stronger and the countries with strong economies dominated the others while the countries which wanted to expand its lands triggered world wars during these 150 years. These were the developments in line with the nature of earth element. When Jupiter-Saturn conjunction took place in Libra, an air sign, themes symbolized with air element and Libra took the center stage until 2000.  For example, the institution of marriage changed, themes including sexual equality and justice and rights became prominent, technology developed rapidly and information technology gained an enormous strength. Of course, we cannot claim that the trends set in 150 years changed all of a sudden. In 2000, Jupiter and Saturn met in an earth sign for the last time; they conjoined in Taurus. As a result, the shadow of the earth element and the residues of the last centuries became more prominent between 2000 and 2020.  Consequently, in these last 20 years, the negative aspects of capitalism became more prominent, the number of people who are power hungry and who attaches extra importance to money increased, manipulations and wars triggered by the countries which wanted to expand their borders or to obtain new resources came out, economic crisis broke out and risks increased.

With the Jupiter-Saturn conjunction in Aquarius on December 21 2020, Aquarian energy will be prevalent during 20 years. There will be some important developments in science, technology, space discoveries, and humanism and in terms of freedom and equality. Balance of power and existing structures of the world will also change.  There will also be some radical changes in terms of capitalism, dogmatism, imperialism and materialism. As stated by the famous economist, N.Roubini, “capitalism will end or transform”.

There are also some references about the beginning of the Age of Aquarius in the religious literature. The gospel described the beginning of the Aquarian Age as follows: "And then the man who bears the pitcher will walk across an arc of heaven. The sign and signet of the Son of man stands forth in the eastern sky. The wise will then lift up their heads and know that the redemption of the earth is near" (157.29-30).  The one that bears the pitcher of water is associated with Aquarian symbolism. The “water” in the pitcher indicates the knowledge. Through this verse, it is stated that the Age of Aquarius would start with the revelation of the true knowledge and the salvation of humanity will occur.

To summarize, although we do not know exactly when the Age of Aquarius will begin, now it is possible to conclude that we are very close to it or even in it.  Several indicators including the revelation of knowledge, the acceleration in science and technology, increasing number of discoveries about the space and the first steps of purification from superstitions and dogmatic religions tell us that the Age of Pisces will end and the Age of Aquarius will begin.

Perhaps, some lost or hidden esoteric knowledge and documents will be revealed. Such a revelation will have a major impact on the awakening of human beings and the spread of humanism and brotherhood symbolized by Aquarius.  With the discovery of the depths of space; the connection between the human and the universe will get stronger while “Cosmic Man” archetypal figure will emerge. Thanks to technological developments and improvements in science that we cannot even imagine today, perhaps the human kind will be able to go beyond the limitations of the time and space.

THE AGE OF AQUARIUS

Aquarius, an air sign like Gemini and Libra, symbolizes a structure which focuses on knowledge, rationality and social problems. Being rational, objective, reformist, humanist and open to change is associated with Aquarian energy. People who defend the superiority of knowledge, who fight against conservatism and fight for collective enlightenment are the ones who have an Aquarius or Uranus, the ruler of that sign, emphasis in their natal charts.  Additionally, topics like scientific inventions, communication, technology, astronomy, space and astrology are also related to Aquarius. `The Age of Aquarius”, the period when critical developments on these issues will be experienced, has been under discussion among the astrologers et al. for the last century.  Theoreticians and commentators make different estimations about the beginning of the Age of Aquarius.

To understand what an “astrological age” is based on, we need to examine the precession of axis. Since the Earth is not a complete sphere, it wobbles like a gyroscope spinning around it. Due to precession, the straight line that passes through the rotational axis of the Earth draws a complete circle approximately in 25,800 years. Consequently, the constellations (signs), stars and vernal equinox moves (approximately 1° every 72 years) towards the West.  As there are 12 signs on Zodiac, the average time for the vernal equinox to move from one sign of the Zodiac into the next takes approximately 2,150 years (25,800/12).  Therefore, it has been asserted that the world enters the age of a new sign approximately every 2,150 years when the themes of that sign are strongly emphasized all over the world.

In 2020, vernal equinox will be still positioned in front of Pisces (app. Pisces 6°). It is possible to assume that the Age of Aquarius will start officially when the vernal equinox leaves Pisces and starts taking place in Aquarius.  Vernal equinox will leave Pisces and enter Aquarius around 2440. However, theoreticians who oppose this finding claim that transition to a new age will take centuries rather than a year and they state that astrological ages should be analyzed in terms of collective consciousness and mundane events. They claim that the Age of Aquarius will begin when the Pisces themes weaken and the Aquarian themes get stronger. So, in order to determine if we are in the Age of Aquarius or not, we need to examine the distinguishing characteristics of Pisces and Aquarius

While Aquarius, which is an air sign, is related to knowledge, technology, science, revelation of the truth and enlightenment, Pisces, as a water sign, is related to mysticism, spirituality, romanticism, idealism, dreams and illusions. Bruno Wurtz, stated that Satya Yuga (Golden Age) would start in 2000s and it would bring the end of superstitions and dogmatic religions, and the age of enlightenment would begin through the revelation of the true knowledge.  Similarly, astrologers also argued that the Age of Aquarius would begin through this awakening and enlightenment. In his Book of World Horoscopes, Nicholas Campion pointed out that there were at least seventy different dates which could be considered as the beginning of the Age of Aquarius.  Some of these dates are listed below:

1975: Dane Rudhyar, the father of psychological astrology, argued that the New Age would begin in this year.

1997: C.G.Jung, one of the leading names in psychology literature, stated that the New Age would start between the years 1997 and 2000. It is assumed that he was influenced by the prophecies of Nostradamus.

1997: Jose Arguelles discovered Mayan Calendar cycles and determined that the 396th baktun would end in 2012 and the age of knowledge would begin.

2020: Adrian Duncan considered that the Age of Aquarius would begin with the Jupiter-Saturn conjunction on Aquarius 0° on December 21st, 2020.

 

Jupiter-Saturn cycle was the most important astrological cycle in traditional astrology before the discovery of the generational planets. The conjunction of Jupiter and Saturn, namely the Great Benefic and the Great Malefic of the traditional astrology respectively, which starts a cycle of twenty years, has always been important in terms of mundane astrology. It has been believed that the conjunction of these two planets determined sociological, religious and philosophical trends of two decade.  As a matter of fact, astrologers who made researchers on the topic determined a correlation between Jupiter-Saturn cycles and the events which could be considered as the milestones of world history.  In his book Anima Mundi, Charles Harvey states that these two planets were the determinants of the rulers of time. Their cycles can be considered as the basic ground for the development of humanity. The development level of humanity is determined with the interaction between the conception of ideas, potentials and possibilities (Jupiter) and their concrete reflections (Saturn).

Jupiter-Saturn conjunctions took place in earth signs between 1842 and 1981. Earth element is closely related to materiality, money, capitalism, agriculture, economy, the lands of the countries and etc. In addition to industrial revolution and developments in agriculture technology, capitalism got stronger and the countries with strong economies dominated the others while the countries which wanted to expand its lands triggered world wars during these 150 years. These were the developments in line with the nature of earth element. When Jupiter-Saturn conjunction took place in Libra, an air sign, themes symbolized with air element and Libra took the center stage until 2000.  For example, the institution of marriage changed, themes including sexual equality and justice and rights became prominent, technology developed rapidly and information technology gained an enormous strength. Of course, we cannot claim that the trends set in 150 years changed all of a sudden. In 2000, Jupiter and Saturn met in an earth sign for the last time; they conjoined in Taurus. As a result, the shadow of the earth element and the residues of the last centuries became more prominent between 2000 and 2020.  Consequently, in these last 20 years, the negative aspects of capitalism became more prominent, the number of people who are power hungry and who attaches extra importance to money increased, manipulations and wars triggered by the countries which wanted to expand their borders or to obtain new resources came out, economic crisis broke out and risks increased.

With the Jupiter-Saturn conjunction in Aquarius on December 21 2020, Aquarian energy will be prevalent during 20 years. There will be some important developments in science, technology, space discoveries, and humanism and in terms of freedom and equality. Balance of power and existing structures of the world will also change.  There will also be some radical changes in terms of capitalism, dogmatism, imperialism and materialism. As stated by the famous economist, N.Roubini, “capitalism will end or transform”.

There are also some references about the beginning of the Age of Aquarius in the religious literature. The gospel described the beginning of the Aquarian Age as follows: "And then the man who bears the pitcher will walk across an arc of heaven. The sign and signet of the Son of man stands forth in the eastern sky. The wise will then lift up their heads and know that the redemption of the earth is near" (157.29-30).  The one that bears the pitcher of water is associated with Aquarian symbolism. The “water” in the pitcher indicates the knowledge. Through this verse, it is stated that the Age of Aquarius would start with the revelation of the true knowledge and the salvation of humanity will occur.

To summarize, although we do not know exactly when the Age of Aquarius will begin, now it is possible to conclude that we are very close to it or even in it.  Several indicators including the revelation of knowledge, the acceleration in science and technology, increasing number of discoveries about the space and the first steps of purification from superstitions and dogmatic religions tell us that the Age of Pisces will end and the Age of Aquarius will begin.

Perhaps, some lost or hidden esoteric knowledge and documents will be revealed. Such a revelation will have a major impact on the awakening of human beings and the spread of humanism and brotherhood symbolized by Aquarius.  With the discovery of the depths of space; the connection between the human and the universe will get stronger while “Cosmic Man” archetypal figure will emerge. Thanks to technological developments and improvements in science that we cannot even imagine today, perhaps the human kind will be able to go beyond the limitations of the time and space.

THE AGE OF AQUARIUS

Aquarius, an air sign like Gemini and Libra, symbolizes a structure which focuses on knowledge, rationality and social problems. Being rational, objective, reformist, humanist and open to change is associated with Aquarian energy. People who defend the superiority of knowledge, who fight against conservatism and fight for collective enlightenment are the ones who have an Aquarius or Uranus, the ruler of that sign, emphasis in their natal charts.  Additionally, topics like scientific inventions, communication, technology, astronomy, space and astrology are also related to Aquarius. `The Age of Aquarius”, the period when critical developments on these issues will be experienced, has been under discussion among the astrologers et al. for the last century.  Theoreticians and commentators make different estimations about the beginning of the Age of Aquarius.

To understand what an “astrological age” is based on, we need to examine the precession of axis. Since the Earth is not a complete sphere, it wobbles like a gyroscope spinning around it. Due to precession, the straight line that passes through the rotational axis of the Earth draws a complete circle approximately in 25,800 years. Consequently, the constellations (signs), stars and vernal equinox moves (approximately 1° every 72 years) towards the West.  As there are 12 signs on Zodiac, the average time for the vernal equinox to move from one sign of the Zodiac into the next takes approximately 2,150 years (25,800/12).  Therefore, it has been asserted that the world enters the age of a new sign approximately every 2,150 years when the themes of that sign are strongly emphasized all over the world.

In 2020, vernal equinox will be still positioned in front of Pisces (app. Pisces 6°). It is possible to assume that the Age of Aquarius will start officially when the vernal equinox leaves Pisces and starts taking place in Aquarius.  Vernal equinox will leave Pisces and enter Aquarius around 2440. However, theoreticians who oppose this finding claim that transition to a new age will take centuries rather than a year and they state that astrological ages should be analyzed in terms of collective consciousness and mundane events. They claim that the Age of Aquarius will begin when the Pisces themes weaken and the Aquarian themes get stronger. So, in order to determine if we are in the Age of Aquarius or not, we need to examine the distinguishing characteristics of Pisces and Aquarius

While Aquarius, which is an air sign, is related to knowledge, technology, science, revelation of the truth and enlightenment, Pisces, as a water sign, is related to mysticism, spirituality, romanticism, idealism, dreams and illusions. Bruno Wurtz, stated that Satya Yuga (Golden Age) would start in 2000s and it would bring the end of superstitions and dogmatic religions, and the age of enlightenment would begin through the revelation of the true knowledge.  Similarly, astrologers also argued that the Age of Aquarius would begin through this awakening and enlightenment. In his Book of World Horoscopes, Nicholas Campion pointed out that there were at least seventy different dates which could be considered as the beginning of the Age of Aquarius.  Some of these dates are listed below:

1975: Dane Rudhyar, the father of psychological astrology, argued that the New Age would begin in this year.

1997: C.G.Jung, one of the leading names in psychology literature, stated that the New Age would start between the years 1997 and 2000. It is assumed that he was influenced by the prophecies of Nostradamus.

1997: Jose Arguelles discovered Mayan Calendar cycles and determined that the 396th baktun would end in 2012 and the age of knowledge would begin.

2020: Adrian Duncan considered that the Age of Aquarius would begin with the Jupiter-Saturn conjunction on Aquarius 0° on December 21st, 2020.

 

Jupiter-Saturn cycle was the most important astrological cycle in traditional astrology before the discovery of the generational planets. The conjunction of Jupiter and Saturn, namely the Great Benefic and the Great Malefic of the traditional astrology respectively, which starts a cycle of twenty years, has always been important in terms of mundane astrology. It has been believed that the conjunction of these two planets determined sociological, religious and philosophical trends of two decade.  As a matter of fact, astrologers who made researchers on the topic determined a correlation between Jupiter-Saturn cycles and the events which could be considered as the milestones of world history.  In his book Anima Mundi, Charles Harvey states that these two planets were the determinants of the rulers of time. Their cycles can be considered as the basic ground for the development of humanity. The development level of humanity is determined with the interaction between the conception of ideas, potentials and possibilities (Jupiter) and their concrete reflections (Saturn).

Jupiter-Saturn conjunctions took place in earth signs between 1842 and 1981. Earth element is closely related to materiality, money, capitalism, agriculture, economy, the lands of the countries and etc. In addition to industrial revolution and developments in agriculture technology, capitalism got stronger and the countries with strong economies dominated the others while the countries which wanted to expand its lands triggered world wars during these 150 years. These were the developments in line with the nature of earth element. When Jupiter-Saturn conjunction took place in Libra, an air sign, themes symbolized with air element and Libra took the center stage until 2000.  For example, the institution of marriage changed, themes including sexual equality and justice and rights became prominent, technology developed rapidly and information technology gained an enormous strength. Of course, we cannot claim that the trends set in 150 years changed all of a sudden. In 2000, Jupiter and Saturn met in an earth sign for the last time; they conjoined in Taurus. As a result, the shadow of the earth element and the residues of the last centuries became more prominent between 2000 and 2020.  Consequently, in these last 20 years, the negative aspects of capitalism became more prominent, the number of people who are power hungry and who attaches extra importance to money increased, manipulations and wars triggered by the countries which wanted to expand their borders or to obtain new resources came out, economic crisis broke out and risks increased.

With the Jupiter-Saturn conjunction in Aquarius on December 21 2020, Aquarian energy will be prevalent during 20 years. There will be some important developments in science, technology, space discoveries, and humanism and in terms of freedom and equality. Balance of power and existing structures of the world will also change.  There will also be some radical changes in terms of capitalism, dogmatism, imperialism and materialism. As stated by the famous economist, N.Roubini, “capitalism will end or transform”.

There are also some references about the beginning of the Age of Aquarius in the religious literature. The gospel described the beginning of the Aquarian Age as follows: "And then the man who bears the pitcher will walk across an arc of heaven. The sign and signet of the Son of man stands forth in the eastern sky. The wise will then lift up their heads and know that the redemption of the earth is near" (157.29-30).  The one that bears the pitcher of water is associated with Aquarian symbolism. The “water” in the pitcher indicates the knowledge. Through this verse, it is stated that the Age of Aquarius would start with the revelation of the true knowledge and the salvation of humanity will occur.

To summarize, although we do not know exactly when the Age of Aquarius will begin, now it is possible to conclude that we are very close to it or even in it.  Several indicators including the revelation of knowledge, the acceleration in science and technology, increasing number of discoveries about the space and the first steps of purification from superstitions and dogmatic religions tell us that the Age of Pisces will end and the Age of Aquarius will begin.

Perhaps, some lost or hidden esoteric knowledge and documents will be revealed. Such a revelation will have a major impact on the awakening of human beings and the spread of humanism and brotherhood symbolized by Aquarius.  With the discovery of the depths of space; the connection between the human and the universe will get stronger while “Cosmic Man” archetypal figure will emerge. Thanks to technological developments and improvements in science that we cannot even imagine today, perhaps the human kind will be able to go beyond the limitations of the time and space.

THE AGE OF AQUARIUS

Aquarius, an air sign like Gemini and Libra, symbolizes a structure which focuses on knowledge, rationality and social problems. Being rational, objective, reformist, humanist and open to change is associated with Aquarian energy. People who defend the superiority of knowledge, who fight against conservatism and fight for collective enlightenment are the ones who have an Aquarius or Uranus, the ruler of that sign, emphasis in their natal charts.  Additionally, topics like scientific inventions, communication, technology, astronomy, space and astrology are also related to Aquarius. `The Age of Aquarius”, the period when critical developments on these issues will be experienced, has been under discussion among the astrologers et al. for the last century.  Theoreticians and commentators make different estimations about the beginning of the Age of Aquarius.

To understand what an “astrological age” is based on, we need to examine the precession of axis. Since the Earth is not a complete sphere, it wobbles like a gyroscope spinning around it. Due to precession, the straight line that passes through the rotational axis of the Earth draws a complete circle approximately in 25,800 years. Consequently, the constellations (signs), stars and vernal equinox moves (approximately 1° every 72 years) towards the West.  As there are 12 signs on Zodiac, the average time for the vernal equinox to move from one sign of the Zodiac into the next takes approximately 2,150 years (25,800/12).  Therefore, it has been asserted that the world enters the age of a new sign approximately every 2,150 years when the themes of that sign are strongly emphasized all over the world.

In 2020, vernal equinox will be still positioned in front of Pisces (app. Pisces 6°). It is possible to assume that the Age of Aquarius will start officially when the vernal equinox leaves Pisces and starts taking place in Aquarius.  Vernal equinox will leave Pisces and enter Aquarius around 2440. However, theoreticians who oppose this finding claim that transition to a new age will take centuries rather than a year and they state that astrological ages should be analyzed in terms of collective consciousness and mundane events. They claim that the Age of Aquarius will begin when the Pisces themes weaken and the Aquarian themes get stronger. So, in order to determine if we are in the Age of Aquarius or not, we need to examine the distinguishing characteristics of Pisces and Aquarius

While Aquarius, which is an air sign, is related to knowledge, technology, science, revelation of the truth and enlightenment, Pisces, as a water sign, is related to mysticism, spirituality, romanticism, idealism, dreams and illusions. Bruno Wurtz, stated that Satya Yuga (Golden Age) would start in 2000s and it would bring the end of superstitions and dogmatic religions, and the age of enlightenment would begin through the revelation of the true knowledge.  Similarly, astrologers also argued that the Age of Aquarius would begin through this awakening and enlightenment. In his Book of World Horoscopes, Nicholas Campion pointed out that there were at least seventy different dates which could be considered as the beginning of the Age of Aquarius.  Some of these dates are listed below:

1975: Dane Rudhyar, the father of psychological astrology, argued that the New Age would begin in this year.

1997: C.G.Jung, one of the leading names in psychology literature, stated that the New Age would start between the years 1997 and 2000. It is assumed that he was influenced by the prophecies of Nostradamus.

1997: Jose Arguelles discovered Mayan Calendar cycles and determined that the 396th baktun would end in 2012 and the age of knowledge would begin.

2020: Adrian Duncan considered that the Age of Aquarius would begin with the Jupiter-Saturn conjunction on Aquarius 0° on December 21st, 2020.

 

Jupiter-Saturn cycle was the most important astrological cycle in traditional astrology before the discovery of the generational planets. The conjunction of Jupiter and Saturn, namely the Great Benefic and the Great Malefic of the traditional astrology respectively, which starts a cycle of twenty years, has always been important in terms of mundane astrology. It has been believed that the conjunction of these two planets determined sociological, religious and philosophical trends of two decade.  As a matter of fact, astrologers who made researchers on the topic determined a correlation between Jupiter-Saturn cycles and the events which could be considered as the milestones of world history.  In his book Anima Mundi, Charles Harvey states that these two planets were the determinants of the rulers of time. Their cycles can be considered as the basic ground for the development of humanity. The development level of humanity is determined with the interaction between the conception of ideas, potentials and possibilities (Jupiter) and their concrete reflections (Saturn).

Jupiter-Saturn conjunctions took place in earth signs between 1842 and 1981. Earth element is closely related to materiality, money, capitalism, agriculture, economy, the lands of the countries and etc. In addition to industrial revolution and developments in agriculture technology, capitalism got stronger and the countries with strong economies dominated the others while the countries which wanted to expand its lands triggered world wars during these 150 years. These were the developments in line with the nature of earth element. When Jupiter-Saturn conjunction took place in Libra, an air sign, themes symbolized with air element and Libra took the center stage until 2000.  For example, the institution of marriage changed, themes including sexual equality and justice and rights became prominent, technology developed rapidly and information technology gained an enormous strength. Of course, we cannot claim that the trends set in 150 years changed all of a sudden. In 2000, Jupiter and Saturn met in an earth sign for the last time; they conjoined in Taurus. As a result, the shadow of the earth element and the residues of the last centuries became more prominent between 2000 and 2020.  Consequently, in these last 20 years, the negative aspects of capitalism became more prominent, the number of people who are power hungry and who attaches extra importance to money increased, manipulations and wars triggered by the countries which wanted to expand their borders or to obtain new resources came out, economic crisis broke out and risks increased.

With the Jupiter-Saturn conjunction in Aquarius on December 21 2020, Aquarian energy will be prevalent during 20 years. There will be some important developments in science, technology, space discoveries, and humanism and in terms of freedom and equality. Balance of power and existing structures of the world will also change.  There will also be some radical changes in terms of capitalism, dogmatism, imperialism and materialism. As stated by the famous economist, N.Roubini, “capitalism will end or transform”.

There are also some references about the beginning of the Age of Aquarius in the religious literature. The gospel described the beginning of the Aquarian Age as follows: "And then the man who bears the pitcher will walk across an arc of heaven. The sign and signet of the Son of man stands forth in the eastern sky. The wise will then lift up their heads and know that the redemption of the earth is near" (157.29-30).  The one that bears the pitcher of water is associated with Aquarian symbolism. The “water” in the pitcher indicates the knowledge. Through this verse, it is stated that the Age of Aquarius would start with the revelation of the true knowledge and the salvation of humanity will occur.

To summarize, although we do not know exactly when the Age of Aquarius will begin, now it is possible to conclude that we are very close to it or even in it.  Several indicators including the revelation of knowledge, the acceleration in science and technology, increasing number of discoveries about the space and the first steps of purification from superstitions and dogmatic religions tell us that the Age of Pisces will end and the Age of Aquarius will begin.

Perhaps, some lost or hidden esoteric knowledge and documents will be revealed. Such a revelation will have a major impact on the awakening of human beings and the spread of humanism and brotherhood symbolized by Aquarius.  With the discovery of the depths of space; the connection between the human and the universe will get stronger while “Cosmic Man” archetypal figure will emerge. Thanks to technological developments and improvements in science that we cannot even imagine today, perhaps the human kind will be able to go beyond the limitations of the time and space.

 

COPYRIGHT BARIŞ ÖZKIRIŞ 

RANDEVU AL